Select Page

Status športnika, status kulturnika

Izobraževanje in športna/kulturna dejavnost učencev, kakor tudi mnoge druge oblike ustvarjalnosti mladih, se med seboj pomembno dopolnjujejo in bogatijo. To je jasno izraženo tudi v splošnih ciljih, ki jih vsebujejo predpisi s področja vzgoje in izobraževanja. Posebej sta poudarjena skrb in odgovornost šole za zdrav in celostni razvoj mladine. V šolah to odgovornost in naloge uresničujemo v sodelovanju z različnimi dejavniki v okolju (športna društva, krajevne skupnosti, podjetja) in s starši. Nekaterim učencem je športna/kulturna dejavnost samo sredstvo za sprostitev, zabavo, spet drugi imajo v športu/kulturi višje cilje. Ob intenzivnem, načrtnem in sistematičnem treniranju oz. vadbi želijo postati vrhunski športniki oz. kulturniki; to pomeni, da so zaradi tega veliko bolj obremenjeni. Da se učencem omogoči, da kljub temu razvijajo vse svoje potenciale, s podelitvijo statusa športnika oz. kulturnika omogočimo prilagajanje šolskih obveznosti.

Na pobudo pristojnega ministrstva smo ob pomoči predstavnikov sveta staršev nekoliko preoblikovali Pravilnik za pridobitev statusa učenca športnika in ohranili nespremenjen Pravilnik o statusu učenca kulturnika. Pregledali smo vse prispele vloge in podelili naslednje statuse: Športnik A, Športnik B in Kulturnik. Vsi prejemniki prejmete obvestilo po pošti in ko boste v šolo vrnili podpisano izjavo s strani staršev, bo status pričel veljati.

Ker je bil Pravilnik za pridobitev statusa učenca športnika nekoliko spremenjen, lahko vložite vlogo naknadno, in sicer do petka, 15. novembra 2019. 

 

KROMPIRJEVE POČITNICE z Zavodom Mars

Pred vrati so krompirjeve počitnice in Zavod MARS Maribor pripravlja za vse nadobudne in radovedne otroke, ki so starejši od 8 let, kreativno preživljanje jesenskih počitnic. Njihova tema je raziskovanje svetlobe. Namen Marsovih počitnic je mladim ponuditi prostor in čas za svobodno raziskovanje svetlobe skozi vizualno in novomedijsko umetnost ter sodobno tehnologijo – vse ob pomoči izurjenih mentoric in umetnic.

Marsove počitnice spodbujajo izobraževanje za trajnostni razvoj, medsebojno učenje, omogočanje kreativnih rešitev preko povezovanja področij umetnosti, znanosti in tehnologije in razvijanje kakovostne komunikacije.

Sodelovanje na Marsovih počitnicah je BREZPLAČNO! Udeleženci naj imajo s seboj malico/kosilo, za sadje in čaj bo priskrbljeno.

OBVEZNE PRIJAVE na info@marsmaribor.org. Prijave na počitnice pošljite najkasneje do sobote, 26. oktobra 2019. Navesti je potrebno ime in priimek udeleženca ter njegovo/njeno starost.

Počitnice so del projekta MARSOVE POČITNICE 2019 in so sofinancirane s strani Mestne občine Maribor, program „Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti“ v letu 2019.

Projekt poteka v sodelovanju z OŠ Bratov Polančičev Maribor in spada med projekte slovenske UNESCO ASP mreže.

Ga. Nataša Štok, prejemnica odličja Gustava Šiliha

Z namenom plemenitenja, ohranjanja in nagrajevanja naporov in dosežkov posameznikov, Poslovna skupnost osnovnih šol Maribor z okolico in Skupnost vrtcev Maribor, vsako leto razglašata in podeljujeta odličja in priznanja Gustava Šiliha najboljšim posameznikom na področju vzgoje in izobraževanja. Odličja in priznanja Gustava Šiliha se podeljujejo za dosežke, ki pomembno prispevajo h kvalitetnemu delu v vzgoji in izobraževanju, k razvoju pedagoške teorije in prakse ter k povezovanju z ožjim in širšim okoljem. Sinoči so v Narodnem domu Maribor slavnostno podelili 9 odličij in 6 priznanj, med prejemniki odličij je bila tudi naša učiteljica, ga. Nataša Štok.

V utemeljitvi je bilo povedano:

Gospa Nataša Štok, profesorica biologije in kemije, že več kot 25 let odlično, odločno  in odločilno deluje na OŠ Tabor I Maribor. Njeno delo odlikuje predanost poklicu učitelja, strokovna avtonomnost in ustvarjalnost. Skupnim izhodiščem in smernicam VI dela prispeva osvežujočo specifiko naše šole in tudi lastno identiteto, hkrati v spoštovanje drugačnosti in razvijanje izvirnosti spodbuja druge učitelje. Ob tem ves čas spremlja in evalvira razvoj lastne pedagoške prakse, ki jo odlikuje dosledna individualizacija, usmerjenost v spremljanje napredka posameznika in oddelka, smiselne in avtentične učne situacije ter poudarjanje vloge posameznika v učnem procesu. Trudi se za to, da OŠ Tabor I Maribor (p)ostane z doto preteklosti podprt ustvarjalni poligon, ki učence navdušuje in spodbuja pri iskanju inovativnih poti ter znanja v prihodnost. Ker ji je jasno, da mora biti šola odprta tudi navzven, skrbi  za prenos idej in dobre prakse z opisi in zapisi v strokovnih člankih in predstavitvah na seminarjih, posvetih in strokovnih srečanjih, za člane kolektiva organizira tudi obiske domačih in tujih strokovnjakov.

Od 1. 9. 1999 opravlja delo pomočnice ravnateljice in s svojo fleksibilnostjo, iznajdljivostjo, vztrajnostjo in odgovornostjo potrjuje, da so besedne zveze »ne gre«, »ni mogoče« in »nikakor ne« le fraze, ki nimajo mesta v šolskem prostoru.

Prepričani smo, da je ga. Nataša Štok »človek« in »učiteljica« z veliko začetnico ter zaradi svojih osebnostnih in strokovnih kvalitet odlična kandidatka za prejem odličja Gustava Šiliha.

Spoštovani sodelavki iskreno čestitamo!

Kolektiv OŠ Tabor I Maribor

 

 

Status športnika

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 25. 9. 2019 poslalo na vse slovenske osnovne šole dopis, s katerim predlagajo, da se zaradi mnogih odprtih vprašanj v zvezi s pravico do prilagoditve šolskih obveznosti za učence športnike, postopki podeljevanja statusa športnika na šolah začasno ustavijo in da bodo na ministrstvu oblikovali podrobnejša navodila.

Vsled temu tudi na OŠ Tabor I Maribor postopek podeljevanja statusa športnika do  prejema podrobnejših navodil ustavljamo.

Dostopnost