Select Page

Sklep ministrice za izobraževanje, znanost in šport v primeru omejitve vpisa v SŠ

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, prof. Simona Kustec, je izdala sklep, s katerim se spreminjajo merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednješolske izobraževalne programe za šolsko leto 2021/2022.

Pri omejitvi vpisa v programe srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij, se kandidati izbirajo na podlagi razvrstitve z uporabo točk iz zaključenih ocen obveznih predmetov zadnjega triletja osnovne šole. Če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen 7., 8. in 9. razreda pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina (kandidat torej lahko zbere pri teh predmetih največ 45 točk).

Omenjeni sklep o spremenjenih merilih v primeru omejitve vpisa velja samo za vpis kandidatov v šolsko leto 2021/2022.

 

Svetovni dan zdravja

Danes, 7. 4. 2021, obeležujemo svetovni dan zdravja, ki letos poteka pod sloganom »Zgradimo pravičen in zdrav svet«.

Ta nas spodbuja k iskanju boljših rešitev za delovanje družbe in to na način, da bodo boljše za vse, tudi za tiste najbolj ranljive.

Letošnji svetovni dan zdravja je tako posvečen trenutno najbolj aktualni javnozdravstveni temi – kako naš svet po COVID krizi vrniti v sprejemljive tirnice življenja na način, da bo bolj pravičen za vse ter da bomo vsi uživali več zdravja in blaginje, kot posamezniki in kot družba, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Svetovni dan zdravja je 7. aprila, ker je bila na ta dan leta 1948 ustanovljena WHO.

Fakultativni pouk, tečaj nemščine in ID Prva pomoč

S prihodnjim tednom, torej od 29. 3. 2021, bomo ponovno pričeli z izvajanjem fakultative nemščine, tečaja nemščine in sistemizirane ID Prva pomoč v živo. Ker moramo slediti navodilom NIJZ, MIZŠ in ZRSŠ, je izvedba nekoliko prilagojena – oddelki se med seboj ne smejo mešati.

VSI obvezni in neobvezni izbirni predmeti bodo zaenkrat potekali še na daljavo.

Urniki izvedbe so dosegljivi na:URNIK_fakultativa, tečaj, Prva pomoč

Nacionalno preverjanje znanja – 9. razred

V obstoječem šolskem sistemu Slovenije je nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti šolskega dela.

Dosežek posameznega učenca pri NPZ-ju njemu, njegovim staršem in tudi učiteljem omogoča predvsem dodatno informacijo, na podlagi katere lahko bolje spremljajo šolsko delo (npr. katere vsebine učnega načrta obvlada slabše, katera so njegova močna področja glede na vsebino vsakoletnega preizkusa in v primer-javi z vrstniki v državi).

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF,  63/13 in št. 46/16 – ZOFVI-L). Podrobneje ureditev nacionalnega preverjanja znanja predpisujejo še: Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 30/13 in št. 49/17), Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, št. 56/12 – popr.,  št. 20/19 in št. 36/19), Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/12 in št. 51/13).

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.”

NPZ vodi Državni izpitni centerRIC (spletna stran: http://www.ric.si/ ). Za izvedbo NPZ je na šoli odgovorna ravnateljica. Namestnica ravnateljice za NPZ je mag. Barbara Rozman.

MIZŠ in Državna komisija za izvedbo NPZ sta oktobra 2020 sprejeli odločitev, da se napori vložijo v to, da se NPZ v šolskem letu 2020/2021 zagotovo izvede.

Osnovne informacije so dosegljive na Informacije_NPZ_2021

NPZ bodo opravljali učenci 9. razreda iz slovenščine, matematike ter angleščine.

Velika želja je, da bi se NPZ izvedel kot v prejšnjih letih tako, da bi učenci reševali natisnjene naloge, vendar se zaradi trenutne epidemiološke situacije v zvezi COVID 19 zavedamo, da moramo preveriti tudi možnost izpeljave v elektronski obliki.

Zato je bila sprejeta odločitev, da se v ponedeljek, 22. marca 2021, izvede poskusno e-testiranje. Odločitev o načinu izvedbe NPZ, v klasični obliki ali elektronski obliki bo sprejeta konec meseca marca 2021; tudi na podlagi rezultatov poskusnega e-testiranja in epidemioloških razmer.

Na OŠ Tabor I Maribor se bo poskusno testiranje za učence 9. razreda izvajalo po naslednjem razporedu :

ODDELEK ŠOLSKA URA
9. B PREDURA  + 1.
9. A 2. + 3.
9. C 4. + 5.

Z izvedbo poskusnega testiranja se bodo učenci seznanili s programom za e-testiranje. G. računalnikar bo učencem pojasnil, kako vstopijo v program, kako rešujejo različne tipe nalog, kako uporabljajo orodja in pripomočke za reševanje nalog, kako oddajo teste ipd.

S poskusnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev in ne bo analiz dosežkov učencev.

Učenci bodo reševali naloge na testu, ki bo sestavljen iz treh delov:

 • 1/3 testa naloge iz SLOVENŠČINE,
 • 1/3 testa naloge iz MATEMATIKE,
 • 1/3 testa naloge iz ANGLEŠČINE.

Predviden čas za reševanja testa je 45 minut.

Poskusni e-testi bodo zajeli čim več različnih tipov nalog, saj so namenjeni spoznavanju učencev z različnimi tehnikami reševanja nalog v e-obliki.

Za učence s posebnimi potrebami testi ne bodo prilagojeni.

Za izvedbo poskusnega e-testiranja je za vsak oddelek devetošolcev namenjenih največ 90 minut. To bo dovolj časa, da:

 • se učenci seznanijo s programom,
 • rešijo test,
 • se računalniška učilnica po uporabi ustrezno prezrači in razkuži v skladu z navodili NIJZ.

 

Morda še:

Za nacionalno preverjanje znanja niso potrebne nobene posebne priprave, saj ni namen ocenjevati znanje posameznih učencev.

Rezultat NPZ letos ne bo vplival na vpis v srednjo šolo.

Nacionalno preverjanje znanja – 6. razred

V obstoječem šolskem sistemu Slovenije je nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti šolskega dela.

Dosežek posameznega učenca pri NPZ-ju njemu, njegovim staršem in tudi učiteljem omogoča predvsem dodatno informacijo, na podlagi katere lahko bolje spremljajo šolsko delo (npr. katere vsebine učnega načrta obvlada slabše, katera so njegova močna področja glede na vsebino vsakoletnega preizkusa in v primer-javi z vrstniki v državi).

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF,  63/13 in št. 46/16 – ZOFVI-L). Podrobneje ureditev nacionalnega preverjanja znanja predpisujejo še: Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 30/13 in št. 49/17), Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, št. 56/12 – popr.,  št. 20/19 in št. 36/19), Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/12 in št. 51/13).

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.”

NPZ vodi Državni izpitni centerRIC (spletna stran: http://www.ric.si/ ). Za izvedbo NPZ je na šoli odgovorna ravnateljica. Namestnica ravnateljice za NPZ je mag. Barbara Rozman.

MIZŠ in Državna komisija za izvedbo NPZ sta oktobra 2020 sprejeli odločitev, da se napori vložijo v to, da se NPZ v šolskem letu 2020/2021 zagotovo izvede.

Osnovne informacije so dosegljive na Informacije_NPZ_2021

NPZ bodo opravljali učenci 6. razreda iz slovenščine, matematike ter angleščine.

Velika želja je, da bi se NPZ izvedel kot v prejšnjih letih tako, da bi učenci reševali natisnjene naloge, vendar se zaradi trenutne epidemiološke situacije v zvezi COVID 19 zavedamo, da moramo preveriti tudi možnost izpeljave v elektronski obliki. Zato je bila sprejeta odločitev, da se v sredo, 24. marca 2021, izvede poskusno e-testiranje.

Odločitev o načinu izvedbe NPZ, v klasični obliki ali elektronski obliki bo sprejeta konec meseca marca 2021; tudi na podlagi rezultatov poskusnega e-testiranja in epidemioloških razmer.

Na OŠ Tabor I Maribor se bo poskusno testiranje za učence 6. razreda izvajalo po naslednjem razporedu :

ODDELEK ŠOLSKA URA
6. A 2. + 3.
6. B 4. + 5.
6. C 6. + 7.

 

Z izvedbo poskusnega testiranja se bodo učenci seznanili s programom za e-testiranje. G. računalnikar bo učencem pojasnil, kako vstopijo v program, kako rešujejo različne tipe nalog, kako uporabljajo orodja in pripomočke za reševanje nalog, kako oddajo teste ipd. S poskusnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev in ne bo analiz dosežkov učencev.

Učenci bodo reševali naloge na testu, ki bo sestavljen iz treh delov:

 • 1/3 testa naloge iz SLOVENŠČINE,
 • 1/3 testa naloge iz MATEMATIKE,
 • 1/3 testa naloge iz ANGLEŠČINE.

Predviden čas za reševanja testa je 45 minut.

Poskusni e-testi bodo zajeli čim več različnih tipov nalog, saj so namenjeni spoznavanju učencev z različnimi tehnikami reševanja nalog v e-obliki.

Za učence s posebnimi potrebami testi ne bodo prilagojeni.

Za izvedbo poskusnega e-testiranja je za vsak oddelek šestošolcev namenjenih največ 90 minut. To bo dovolj časa, da:

 • se učenci seznanijo s programom,
 • rešijo test,
 • se računalniška učilnica po uporabi ustrezno prezrači in razkuži v skladu z navodili NIJZ.

 

Morda še:

Za nacionalno preverjanje znanja niso potrebne nobene posebne priprave, saj ni namen ocenjevati znanje posameznih učencev.

Dostopnost