Select Page

Avtorske pravice

 

{jb_purplebox}   Avtorske pravice{/jb_purplebox}

Vse, kar se nahaja na spletnih straneh Osnovne šole Tabor I, kot so slike, ilustracije, avdio-video posnetki, fotografije, besedila in druga gradiva, je zaščiteno z avtorskimi pravicami Osnovne šole Tabor I.
Prepovedano je vsako spreminjanje, reproduciranje, razpečevanje ali prikazovanje objavljenega gradiva oz. kakršnakoli  uporaba gradiva brez pisnega dovoljenja šole.
Uporabnik lahko uporablja vsebine izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo.

Zdrava šola

Evropska mreža zdravih šol (The European Network of Healt Promoting Schools–ENHPS ) je nastala kot strateški projekt pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije. V letu 2007 se je mreža preimenovala v Schools for Health of Europe (SHE), mednarodna koordinacija projekta pa se je iz SZO prenesla na Nizozemski inštitut za promocijo zdravja. V projektu sodeluje 43 držav. V mnogih državah delujejo nacionalne oziroma regijske mreže Zdravih šol.

Slovenija se je z 12-imi pilotskimi šolami priključila Evropski mreži zdravih šol leta 1993. Projekt Slovenske mreže zdravih šol podpirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, nacionalno koordinacijo pa vodi Inštitut za varovanje zdravja RS.

Naša šola je od leta 1998 vključena v projekt Slovenske mreže zdravih šol.

Namen Zdrave šole je promocija zdravja v šolskem okolju. Vsebine zdravja so v okviru vzgojno-izobraževalnega sistema izrednega pomena in lahko pomembno prispevajo k boljšemu zdravju, dobremu počutju, učni uspešnosti in kvaliteti življenja šolarjev. Dejstvo, da otroci v času šolanja preživijo v šoli na tisoče ur, je sijajna priložnost, da z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev zdravja lahko vplivamo na bolj zdrav življenjski slog in posledično na večje zdravje otrok, mladostnikov in kasneje odraslih ljudi.

S priključitvijo v Slovensko mrežo zdravih šol skušamo slediti namenom in ciljem Zdravih šol skozi učni načrt ter prikriti učni načrt, z načrtovanjem šolskih dejavnosti na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju, s ciljem ohranjanja in izboljšanja zdravja svojih učencev, staršev ter vseh zaposlenih.

Z vstopom v mrežo Zdravih šol smo se zavezali, da bomo spodbujali uresničevanje naslednjih ciljev:

1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
zdravasola2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev ter vseh zaposlenih v šoli.
9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 

Dostopnost