Skoči na glavno vsebino
Select Page

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa
Osnovna šola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21,
2000 Maribor
Telefon: 02 33 00 972, faks: 02 33 00 989
E-pošta: info@os-tabor1.si
Odgovorna uradna oseba
dr. Martina Rajšp, ravnateljica
Datum 1. objave kataloga
Datum sprejema kataloga
Datum zadnje spremembe
/
Datum je dostopen na spletnem naslovu
Druge oblike kataloga
Tiskana oblika v tajništvu šole

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S
KATERIMI RAZPOLAGA

2. a ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

Kratek opis delovnega področja organa

Osnovnošolsko izobraževanje (200)
Poleg osnovne dejavnosti opravlja osnovna šola še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi.Šola je ustanovljena za opravljanje javne službe na področju osnovnošolskega izobraževanja za potrebe skupnega šolskega okoliša.Znotraj skupnega šolskega okoliša so določena posamezna gravitacijska območja za:  

 • Osnovno šolo Tabor I Maribor,
 • Osnovno šolo Ludvika Pliberška Maribor in
 • Osnovno šolo Leona Štuklja Maribor,

ki so opredeljena s popisnimi okoliši iz Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava RS.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
Osnovna šola Tabor I Maribor
Organigram organa

2. b SEZNAM ORGANOV ZAVODA

Organi zavoda
 • svet šole
 • ravnatelj/ica
 • svet staršev
 • strokovni organi
Posvetovalni organi
 • svet staršev
Strokovni organi
Učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Organizacija

Ustanoviteljske pravice in obveznosti skladno z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi izvršujeta Mestni svet Mestne občine Maribor in župan.

Odgovornost za učence in otroke prevzemajo strokovni delavci šole v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti  in drugih aktivnosti (organizirani dnevi, ekskurzije, šola v naravi …) na področju šolskega prostora, ki obsega šolske stavbe, dvorišče, šolsko športno igrišče, ograjen šolski prostor in šolsko dovozno pot ter prostore, v katerih potekajo druge dejavnosti.

2. c KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pristojna oseba
dr. Martina Rajšp, ravnateljica
telefon: 02 33 00 970
e naslov: martina.rajsp@os-tabor1.si
Pristojna oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
https://datainfo.si/

e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

2. d SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA

Splošni akti šole
 • Hišni red
 • Pravila šolskega reda
 • Vzgojni načrt
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Predpisi MIZŠ pomembni za delovanje šole
Državni predpisi  pomembni za delovanje šole
Pravno-informacijski sistem (http://www.pisrs.si/Pis.web/)
Seznam predlogov predpisov
Osnovna šola ni predlagateljica predpisov.
Akt ustanoviteljice šole
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor I Maribor

2. e SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

Predstavitve šole
Publikacija 2023/2024
Programi in načrti
Letni delovni načrt Osnovne šole Tabor I Maribor
Letna poročila o delu
 • Letno poročilo 2023
 • Poročilo o realizaciji LDN 2022/2023

2. f SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Na osnovi Zakona o osnovni šoli v zvezi:
 • z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja,
 • z oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu,
 • s prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti,
 • s statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in
 • v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).
Na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v zvezi:
 • z imenovanjem in razreševanjem članov sveta šole,
 • z imenovanjem in razreševanjem ravnatelja,
 • z imenovanjem in razreševanjem vršilca dolžnosti ravnatelja,
 • z imenovanjem članov pritožbene komisije,
 • s pritožbami, pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • z izdajo potrdila, da je učenec obiskoval osnovno šolo, ko je spričevalo izgubljeno ali uničeno in ni ohranjen arhiv osnovne šole.
Na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v zvezi:
 • z višino dela plače za delovno uspešnost ravnatelja,
 • z napredovanjem v nazive, napredovanje v plačne razrede.
Na osnovi Zakona o delovnih razmerjih v zvezi:
 • s kadrovskimi zadevami.
Na osnovi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v zvezi:
 • z odločanjem o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja in ponovno uporabo.
Na osnovi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) v zvezi:
 • z objavo in razpisno dokumentacijo.
2. g SEZNAM JAVNIH EVIDENC, KI JIH UPRAVLJA ŠOLA
Javne evidence /

2. h SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

Seznam zbirk
 • Evidenca o številu oddelkov, o spolu učencev po oddelkih
 • Evidence o učencih, ki se vodijo v skladu s Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest, opredeljenih v aktu o sistemizaciji delovnih mest

2. i SEZNAM POMEMBNIH VSEBINSKIH SKLOPOV DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Sklopi informacij
Šolska publikacija
Šolska pravila
Vzgojni načrt
Urnik

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
Večina informacij je dostopna:
– preko spleta na http://www.os-tabor1.si
– v pisni obliki v prostorih šole – v delovnem času šole po predhodni najavi pri osebi, pristojni za posredovanje informacij

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij
Šolska publikacija
Šolski koledar
Urnik

 

 

 Odgovorna oseba: dr. Martina Rajšp

(Skupno 1.535 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost