Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa
Osnovna šola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21,
2000 Maribor
Telefon: 02 33 00 972, faks: 02 33 00 989
E-pošta: info@os-tabor1.si
Odgovorna uradna oseba
dr. Martina Rajšp, ravnateljica
Datum 1. objave kataloga
Datum sprejema kataloga
Datum zadnje spremembe
/
Datum je dostopen na spletnem naslovu
Druge oblike kataloga
Tiskana oblika v tajništvu šole

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S
KATERIMI RAZPOLAGA

2. a ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

Kratek opis delovnega področja organa
Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
Osnovna šola Tabor I Maribor
Organigram organa

2. b SEZNAM ORGANOV ZAVODA

Organi zavoda
  • svet šole
  • ravnatelj/ica
  • svet staršev
  • strokovni organi

2. c KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pristojna oseba
dr. Martina Rajšp, ravnateljica
telefon: 02 33 00 970
e naslov:martina.rajsp@os-tabor1.si

2. d SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA

Državni predpisi
Akt ustanoviteljice šole
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor I Maribor

2. e SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

Seznam strateških in programskih dokumentov
Letni delovni načrt Osnovne šole Tabor I Maribor

2. f SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Vrste postopkov, ki jih vodi organ
Vpis učencev v 1. razred
Vpis učencev iz drugih šol
Vpis učencev iz tujih držav
Regresiranje šolske prehrane
Subvencioniranje šole v naravi

2. g SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

Seznam zbirk
/

2. h SEZNAM POMEMBNIH VSEBINSKIH SKLOPOV DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Sklopi informacij
Šolska publikacija
Šolska pravila
Vzgojni načrt
Urnik

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
Večina informacij je dostopna:
– preko spleta na http://www.os-tabor1.si
– v pisni obliki v prostorih šole – v delovnem času šole po predhodni najavi pri osebi, pristojni za posredovanje informacij

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij
Šolska publikacija
Šolski koledar
Urnik

 

 Odgovorna oseba: dr. Martina Rajšp

(Skupno 483 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost