Skoči na glavno vsebino
Select Page

Hišni red in varnost

Hišni red
Varnost

ŠOLSKI PROSTOR, OBMOČJE ŠOLE

– prostori šolske zgradbe
– šolska športna igrišča
– travnate površine za igro in šport
– drevesni park z lesenimi skulpturami ob šoli
– vhodni asfaltni prostor za dovoz, parkiranje in vhod v šolo

UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA

– vzgojno-izobraževalno delo v šoli
– aktivnosti, ki so povezane z vzgojno-izobraževalnim delom in jih izvajajo zunanje institucije (tečaji, interesne in   druge dejavnosti razširjenega programa)
– športne aktivnosti društev, organizacij
– izobraževalne aktivnosti za odrasle
– prireditvene aktivnosti (srečanja, tekmovanja za učence na občinskem, regionalnem, državnem nivoju)

POSLOVNI ČAS ŠOLE

Poslovni čas: 7.00—15.00

Uradne ure za učence:
8.00-8.15, 9.05-9.20, 10.05-10.20

VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

– čistilno osebje (učilnice, stranišča, hodniki, stopnišča, pisarne, vhod v šolo, garderobe, jedilnica)
– hišnik (notranje in zunanje površine šole)

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

– dežurstvo strokovnih delavcev
– delna pomoč hišnika
– informator (javna dela)

DOBRO JE VEDETI:

– dežurni učitelj in informator ob vhodu v šolo usmerja učence in druge obiskovalce šole, skrbi za nadzor in posreduje najpomembnejše informacije
– v skupnih garderobah (1. razred in en oddelek 2. razreda) in v individualnih garderobnih omarah (2. do 9. razred) učenci hranijo svoja oblačila in obuvala;
– učitelji dežurajo pred začetkom pouka in med odmori v prostorih šole, ki jih uporabljajo učenci; v času malice in kosila pa tudi v jedilnici; in skrbijo za red na šolskem prostoru ob šoli;
– na oglasnih deskah so izobešena različna obvestila, najpomembneje  informacije prejmejo učenci od razrednikov, učiteljev in po šolskem radiu oz. na spletni strani šole;
– v skladu z okrožnico MIZŠ je v šoli določeno mesto pri vhodu na hodniku razrednega pouka (stenska predala) za zloženke, letake zunanjih ponudnikov, ki so odobreni;
– dežurstvo učencev: dežurstvo oddelkov pri skrbi za urejenost notranjih in zunanjih površin šole.

DA NE BO TEŽAV ALI OSNOVNA PRAVILA ŠOLSKEGA REDA:

– v šolo pridemo 5 minut pred pričetkom pouka s stvarmi, potrebnimi za delo v šoli;
– vstopamo/izstopamo pri vhodu/izhodu za učence; iz šole odidemo po pouku ali kosilu tako, da ne motimo dela drugih;
– v garderobi se preobujemo v copate, po šoli ne hodimo s čevlji;
– ob začetku učne ure smo v učilnicah, pripravljeni za delo;
– med poukom ne uporabljamo mobilnih telefonov;
– v odmorih ostajamo v šoli;
– s svojim vedenjem in ravnanjem skrbimo, da se prijetno počutijo vsi, ki se družijo v šoli;
– ne motimo prijateljev in šolskega dela ter skrbimo za red in čistočo v vseh šolskih prostorih;
– pri pogovoru s součenci, z delavci šole in drugimi osebami upoštevamo pravila bontona (spoštljivost, vljudnost…);
– z učnimi sredstvi in šolsko opremo ravnamo tako, da je ne poškodujemo in je ne uničimo;
– skrbimo za svoje osebne stvari ter za red v garderobnih omarah;
– malicamo samo v jedilnici (od 6. do 9. razreda) in v matičnih učilnicah (od 1. do 5. razreda).

Če imamo težave, se pogovorimo z učiteljem, dežurnim učiteljem, razrednikom ali šolsko svetovalno delavko.

S primernimi medosebnimi odnosi in z upoštevanjem določil šolskega reda lahko prispevamo k dobremu počutju nas vseh.
Za kršitve  šolskega reda prejmejo učenci vzgojne ukrepe, določene v Pravilih šole in v Vzgojnem načrtu šole.

 

Varno v šolo

OŠ Tabor I stoji v ulici Arnolda Tovornika številka 21 v Mariboru.
V prvem obroču okoli šole so ulica Arnolda Tovornika na severu, Kardeljeva cesta na vzhodu, Borštnikova ulica na jugu in Mencingerjeva ulica na zahodu. Dostop do šole iz omenjenih ulic prometno ni zahteven, saj ni potrebno prečkati nobene prometnice. Nekoliko bolj prometno zahtevne in s tem tudi nevarne so poti, ko morajo učenci prečkati katero od prometnic.
Učenci, ki prihajajo s severne smeri (CESTA PROLETARSKIH BRIGAD), prečkajo Livadno ulico, Knafelčevo ulico in Antoličičevo ulico. To lahko opravijo na različnih mestih. Za tiste, ki so blizu Kardeljeve ceste je najugodneje, da uporabljajo pločnik ob Kardeljevi cesti in prečkajo vse ostale ulice na označenih prehodih za pešce. Za kolesarje, ki se vozijo iz te smeri, so urejene kolesarske steze ob Kardeljevi cesti, pozorni pa morajo biti pri vožnji skozi križišča, kjer lahko njihovo varnost ogrozijo tudi drugi udeleženci v prometu. Učenci, ki so bliže Radvanjski cesti lahko hodijo po pločniku ob Radvanjski cesti, ki pa je nekoliko ožji, prometnice pa prečkajo na označenih prehodih za pešce, varneje pa je, da si izberejo pot po kateri od vzporednih ulic z Radvanjsko cesto (Bettetova ulica, Jakopičeva ulica, Devova ulica, Bolfenška ulica), ki so manj prometne, nimajo pa pločnikov. Te manj prometne ulice so varnejše tudi za kolesarje.
Za učence, ki prihajajo iz zahodne smeri (RADVANJSKA CESTA) je najnevarnejše prečkanje Radvanjske ceste, ki ga opravijo na označenih prehodih za pešce. Učenci, ki prihajajo z vzhodne smeri (LJUBLJANSKA ULICA), prečkajo ulico Matije Murka in Kardeljevo cesto na označenih prehodih za pešce. Nevarnejše mesto za te učence je še na Trgu Dušana Kvedra, kjer parkirajo vozila potrošniki bližnjih trgovin. Večja previdnost pri prečkanju Kardeljeve ceste (semaforiziran prehod za pešce) ne bo odveč, saj gre za štiripasovno cesto.
Na jugu se šolski okoliš zaključi s POHORJEM. Učenci iz te smeri prečkajo Borštnikovo ulico na označenih prehodih za pešce in nadaljujejo pot preko šolskih igrišč do šole.
Učenci, ki prihajajo v šolo s kolesom, morajo ob primerno opremljenem kolesu obvezno uporabljati zaščitno čelado, ki mora biti pravilne velikosti in morajo imeti kolesarsko izkaznico.

Ker otroci:

– nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli in zato kasneje vidijo vozila, ki prihajajo z leve ali desne,

– dobro slišijo, vendar ne vedo natančno iz katere smeri slišijo vozilo,

– ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in ocenjevati razdalj,

– ne razlikujejo pojmov npr. levo, desno,

– ne zmorejo dolgotrajne koncentracije,

– njihova pozornost se hitro preusmerja na objekte, ki jih pritegnejo in mimogrede jih kaj zmoti (hitro lahko pozabijo ali so videli vozilo, ki se približuje),

– ne zmorejo posploševanj in uporabe splošnih pravil kot je npr. pravilo kako prečkamo cesto,

           potrebujejo pomoč, učenje, nasvete, vodenje in nadzor odraslih.

Prečkanje ceste
Prečkanje ceste je izredno zahtevna naloga, ki zahteva tudi od odraslega veliko znanja, pozornosti in previdnosti.Pred prečkanjem ceste se vedno ustavimo po možnosti korak od roba pločnika ali vozišča.Pogledati moramo na levo, na desno in še enkrat na levo, saj vozilom, ki prihajajo z leve, najprej križamo pot.Potem, ko smo se prepričali, da lahko varno prečkamo cesto, prečkamo cesto z normalnimi koraki.

Videti in biti viden
Z izbiro svetlih oblačil v živih barvah lahko dosežemo, da bodo otroci dobro vidni in jih bodo vozniki prej opazili. Ob slabši vidljivosti opremimo otroka še dodatno z odsevnimi trakovi in kresničko, ki jo obesimo ob desni bok.

                            Ne pozabite! S svojim obnašanjem in ravnanjem smo otrokom vzor.

Varne poti v šolo

 

Naši dogovori

Na hodnikih šole:

               – ugašamo luči
– zapiramo vrata sanitarij
– na hodnikih se gibamo tako, da ne oviramo drugih
– pogovarjamo se primerno glasno
– imamo primeren odnos do prikazanega na oglasnih deskah in stenah
– se primerno izražamo
– odpadke odlagamo v koše za smeti
– pozdravljamo zaposlene v šoli
– pri pouku ne žvečimo
– v popoldanskem času prihajamo in odhajamo v šolo in iz nje skupaj z učiteljem mentorjem (ne pozabimo na copate)
– v času pouka in drugih dejavnosti šolski prostor zapustimo z dovolilnico

V jedilnici:

                – v jedilnico prihajamo k malici skupaj z učiteljem
– dežurni učenci hrano razdelijo, zato počakamo za mizo
– primerno jemljemo hrano
– vzamemo le svoj obrok hrane
– pojemo sede pri mizi
– po jedi pospravimo skodelico, ostanke hrane in stol
– pogovarjamo se primerno glasno
– imamo primeren odnos do delavk v šolski kuhinji
– po kosilu odnesemo pladen

Da se bomo v šoli lažje sporazumevali
Otroci in odrasli imamo PRAVICE in DOLŽNOSTI, ki si jih različno razlagamo, jih različno razumemo in upoštevamo. Strokovni delavci šole želimo ob našem delu z učenci čim bolje poskrbeti za osveščanje pravic in dolžnosti. Odločili smo se, da oblikujemo knjižico, v kateri je zbranih nekaj vodil našega medsebojnega sporazumevanja. Ta nam bodo v oporo, da se bomo lažje in učinkoviteje sporazumeli v primerih, ko pride do težav, povezanih s šolskim življenjem in delom.

STARŠI,
PRAVILNIK o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli ZAVEZUJE VAS IN NAS k odgovornemu ravnanju pri vzgoji otrok za:
– sodelovanje pri pouku in drugih dejavnostih,
– poznavanje in spoštovanje pravic vseh nas,
– opravljanje obveznosti, ki so povezane s šolo,
– tako delovanje, ki omogoča varno počutje vseh.

ČE PRIHAJA DO TEŽAV …

Če prihaja do težav, se najprej obrnite na otrokovega učitelja (npr. otrok je izgubil kakšen predmet, že dlje časa prihaja do sporov z določenim učencem/učenko …).
Kadar težave ne morete razrešiti z učiteljem, ali se ta ne razrešuje dovolj učinkovito, se obrnite na razrednika.

RAZREDNI POUK (1., 2., 3., 4. in 5. razred)

V večini primerov se starši lahko pogovorite z razrednikom; če je potrebno, se o določeni težavi pogovorite tudi z učiteljem, pri katerem je težava nastala (npr. pri varstvu, podaljšanem bivanju, drugi učitelj poučevalec).

PREDMETNI POUK (6., 7., 8. in 9. razred)

Če je mogoče, opravite pogovor z učiteljem poučevalcem. Po dogovoru s starši oz. po svoji strokovni presoji učitelj poučevalec o pogovoru seznani razrednika.
Razrednik ima možnost, da po opravljenem dogovoru s starši skliče timski sestanek učiteljev, da o določeni zadevi seznani vse učitelje poučevalce.

Pomembno je, da razrešujemo težave, kjer so nastale.
Če je le mogoče s soudeleženimi v zadevi.
Včasih so težave bolj zapletene …

… če bi se zgodilo, da z razrednikom ne bi uspeli razrešiti zadeve, poiskati ustrezne rešitve ali je le-ta odsoten, se o načinih reševanja problema lahko pogovorite s svetovalnimi delavci.

Ko so bili izvedeni vsi trije koraki (pogovor z učiteljem poučevalcem ali z učitelji jutranjega varstva, podaljšanega bivanja), pogovor z razrednikom in pogovor s svetovalno
delavko, a menite, da to ne zadostuje, se obrnete na ravnatelja/ico šole.
Možen je tudi takojšen pogovor z ravnateljem/ico, če presodite, da je to za razreševanje problema oz. težave potrebno.

ČE NE GRE …

… po opravljenih razgovorih z vsemi omenjenimi strokovnimi službami in delavci šole, ko so bile izčrpane vse možnosti za uspešno ali vsaj delno uspešno rešitev problema, se obrnete na institucijo zunaj šole.

Najnovejši prispevki

Naše dejavnosti

julij 2024
P T S Č P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
(Skupno 1.207 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost