Skoči na glavno vsebino
Select Page

Pravilnik o statusu učenca kulturnika oz. učenca, ki se vzporedno izobražuje

Pravilnik o statusu učenca kulturnika oz. učenca, ki se vzporedno izobražuje

 1. člen
(status učenca kulturnika oz. učenca, ki se vzporedno izobražuje)

Na podlagi pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti ter posvetu učiteljskega zbora, smo sklenili, da se učencem, ki obiskujejo OŠ Tabor I Maribor, ob izpolnjenih pogojih, omogoča pridobitev statusa učenca kulturnika oz. učenca, ki se vzporedno izobražuje, in s tem možnost prilagajanja šolskih obveznosti. Tako se učencem omogoči uspešno šolanje ter hkrati uspešno nadaljevanje kulturne poti oz. vzporedno izobraževanje. v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe.

 2. člen
(pogoji za pridobitev statusa učenca kulturnika oz. učenca, ki se vzporedno izobražuje)

Status učenca kulturnika oz. učenca, ki se vzporedno izobražuje, lahko pridobi učenec, ki izpolnjuje vse spodaj napisane pogoje:

 • Učenec se vzporedno izobražuje v glasbeni, baletni oz. drugi šoli, ki izvaja javno veljavni program, in sicer več kot pet ur na teden ter pri tem na svojem področju dosega višje uspehe na državnem nivoju.
 • Učenec spoštuje šolski red in ima primeren odnos do učencev, učiteljev in ostalih delavcev šole.
 • Učenec vestno opravlja svoje šolske obveznosti.
 • Starši soglašajo glede pridobitve statusa učenca kulturnika oz. učenca, ki se vzporedno izobražuje.

 3. člen
(postopek dodelitve statusa učenca kulturnika oz. učenca, ki se vzporedno izobražuje)

Za pridobitev statusa učenca kulturnika oz. učenca, ki se vzporedno izobražuje, morajo učenčevi starši (zakoniti zastopniki) do 30. septembra tekočega šolskega leta podati pisni predlog skupaj z naslednjo dokumentacijo:

 • Pisno vlogo učenca, ki jo podpišejo starši.
 • Potrdilo o vpisu v glasbeno, baletno oz. drugo šolo, ki izvaja javno veljavni program.

Status pridobi učenec na podlagi oddane dokumentacije ter mnenja razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora. O dodelitvi statusa odloči ravnateljica s sklepom. O odobritvi predloga so učenci oziroma njihovi starši pisno obveščeni.

Izredno lahko učenec za pridobitev statusa zaprosi tudi med šolskim letom

4. člen
(trajanje statusa)

Status traja celo šolsko leto, če učenec izpolnjuje zahtevane pogoje.

Status ni stalen. Učenec ga lahko izgubi iz naslednjih razlogov:

 • Če tako zahtevajo njegovi starši.
 • Če se ugotovi, da se je njegov uspeh izrazito poslabšal, oziroma ne dosega zadovoljivega učnega uspeha.
 • Če se učenec neprimerno vede in mu je bil zato izrečen vzgojni ukrep.
 • Zaradi zlorabe opravičil o odsotnosti ali neupravičenega izrabljanja ugodnosti.
 • Če preneha z vzporednim izobraževanjem.

Predlog za odvzem oziroma mirovanje statusa lahko poda posamezni učitelj, razrednik ali drugi delavec šole.

Pred odločitvijo o mirovanju ali prenehanju statusa mora ravnateljica pridobiti mnenje celotnega učiteljskega zbora.

 5. člen
(prilagajanje obveznosti)

Obveznosti učenca pri pouku:

 • Vestno opravlja svoje šolske obveznosti ter se ravna v skladu s hišnim redom.
 • V primeru slabšega znanja pri določenem predmetu učitelj učencu predlaga obiskovanje dopolnilnega pouka, ki se ga mora učenec redno udeleževati, kadar je prisoten v šoli.
 • Vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati, izostanek opravičijo starši. Kadar je izostanek daljši od 5 dni morajo priložiti še uradno potrdilo šole, kjer se učenec vzporedno izobražuje.
 • Učenec s statusom kulturnika oz. učenca, ki se vzporedno izobražuje, mora biti ocenjen vsako redovalno obdobje.

Načini in roki za ocenjevanje znanja:

 • Učenec izbere čas ustnega ocenjevanja v terminu, oziroma se sam dogovori z učiteljem, kdaj želi ustno odgovarjati obravnavano učno snov, oceno mora dobiti učenec do 7 dni pred ocenjevalno konferenco, po tem času ga lahko učitelj vpraša nenapovedano pri rednih urah pouka.
 • Pisno ocenjevanje lahko opravi individualno pri rednem ali dopolnilnem pouku, če je na dan pisnega ocenjevanja opravičeno odsoten.

Ostale pravice in obveznosti:

 • Učenec redno obvešča starše o svojem uspehu v šoli.
 • Učenec lahko izkoristi možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem.

 6. člen
(končne določbe)

Z dodelitvijo statusa se učenec obveže, da bo spoštoval Pravilnik o statusu učenca kulturnika oz. učenca, ki se vzporedno izobražuje OŠ Tabor I Maribor. Za uveljavljanje ugodnosti iz tega pravilnika je odgovoren učenec sam.

Ta pravila so objavljena na spletni strani OŠ Tabor I Maribor z dnem 20.9.2018 in začnejo veljati z naslednjim dnem.

(Skupno 1.277 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost