Skoči na glavno vsebino
Select Page

Poslovnik sveta staršev

Zapisniki sveta staršev

Poslovnik sveta staršev

Osnovne šole Tabor I Maribor

Šolsko leto 2018/2019

Na podlagi določil Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Tabor I Maribor, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o osnovni šoli je svet staršev na svoji drugi redni seji šolskega leta 2018/2019 dne 12. 2. 2019 sprejel

Poslovnik sveta staršev

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

S Poslovnikom sveta staršev Osnovne šole Tabor I Maribor (v nadaljevanju: poslovnik) svet staršev ureja konstituiranje, delovanje in pravice ter dolžnosti članov sveta staršev.

Pristojnosti sveta staršev

2.člen

Pristojnosti sveta staršev so določene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o osnovni šoli, Odloku o ustanovitvi Osnovne šole Tabor I Maribor ter v drugi zakonodaji, vezani na svet staršev.

3.člen

Delo sveta staršev je javno. Javnost dela se uresničuje z objavo zapisnikov sestankov na spletni strani šole v zavihku Starši in šola.

4.člen

Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola.

Pri svojem poslovanju svet staršev uporablja pečat šole.

2. SVET STARŠEV

Sestava sveta staršev

5.člen

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika.

Zaradi zagotavljanja udeležbe na sestankih sveta staršev, se v vsakem oddelku izvoli še namestnik predstavnika sveta staršev.

Kandidiranje predstavnikov staršev

6.člen

Kandidate za predstavnike v svet staršev predlagajo in izvolijo (potrdijo) starši na roditeljskem sestanku posameznega oddelka v tekočem šolskem letu.

Starši učencev v posameznem oddelku imajo po en glas. V primeru, da sta na roditeljskem sestanku prisotna oba starša posameznega učenca, ima pravico glasovati le eden izmed staršev.

Mandat sveta staršev

7.člen

Mandat članov sveta staršev traja praviloma eno šolsko leto, njihova ponovna izvolitev za naslednja šolska leta ni omejena.

Članu sveta staršev preneha funkcija v vsakem primeru z dnem, ko njegovemu otroku preneha status učenca šole ali status učenca v oddelku šole.

Pred potekom mandata je lahko član sveta staršev s sklepom staršev na roditeljskem sestanku oddelka razrešen brez navedbe razloga.

Roditeljski sestanek skliče razrednik na pobudo več kot polovice staršev.

O sprejemu sklepa o razrešitvi in izvolitvi drugega kandidata za člana sveta staršev razrednik oddelka obvesti predsednika sveta staršev ter ravnateljico.

Če je do konca šolskega leta manj kot 6 mesecev, se novega člana sveta staršev ne izvoli več, nadomesti ga njegov namestnik.

Konstituiranje sveta staršev

Sklic prve seje

8. člen

Svet staršev se konstituira za mandat tekočega šolskega leta ne glede na to, če je imenovana večina predstavnikov staršev iz mandata prejšnjega šolskega leta.

9. člen

Sklic prve seje sveta staršev v tekočem šolskem letu opravi ravnateljica, ko so predlagani kandidati vseh oddelkov za predstavnike v svet staršev, vendar najkasneje do konca meseca septembra.

Ravnateljica obvesti o sklicu seje vse predlagane kandidate oddelkov z vabilom po elektronski pošti najmanj 7 dni pred dnevom seje.

Gradivo, potrebno za odločanje je priloga vabilu.

Predlaganje in volitev predsednika in namestnika predsednika

10.člen

Na prvi seji v šolskem letu člani sveta staršev izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.

Mandat predsednika in namestnika predsednika traja praviloma eno šolsko leto, njuna ponovna izvolitev za naslednja šolska leta ni omejena.

11.člen

Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika so lahko tajne ali javne. Člani sveta sprejmejo sklep o načinu glasovanja, oblikujejo kandidatno listo za izvolitev predsednika sveta in njegovega namestnika.

Predlog kandidata lahko poda vsak član sveta staršev, predlagani kandidat pa ustno potrdi soglasje o kandidaturi. Ustna privolitev kandidata se zapiše v zapisnik.

Za predsednika in njegovega namestnika sta izvoljena kandidata, ki prejmeta največje število glasov vseh prisotnih članov sveta.

Če sta dva (ali več) kandidata (kandidatov) za predsednika ali kandidata za namestnika, prejela enako število glasov, se o kandidatu odloči z žrebom, ki ga izvede ravnateljica.

Prenehanje funkcije

12.člen

Funkcija predsednika ali namestnika predsednika v vsakem primeru preneha z dnem, ko mu iz kakršnegakoli razloga preneha funkcija člana sveta staršev.

Funkcija predsedniku in namestniku sveta preneha:

 • s pretekom mandata,
 • z razrešitvijo,
 • ko učenec, katerega starš je bil izvoljen na mesto predsednika ali podpredsednika sveta staršev, preneha obiskovati šolo.

Razrešitev predsednika in namestnika:

 • na željo predsednika oziroma namestnika ali
 • na utemeljen predlog najmanj četrtine članov sveta staršev.

Sejo sveta staršev, na kateri člani sveta staršev izvolijo novega predsednika, skliče namestnik predsednika ali ravnateljica.

Obveznosti predsednika

13.člen

Predsednik ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:

 • predstavlja svet staršev,
 • sodeluje z ravnateljico šole,
 • sklicuje in vodi seje ter usklajuje delo sveta staršev,
 • ugotavlja sklepčnost sveta staršev,
 • daje predloge sklepov na glasovanje,
 • razglaša izide glasovanja in sprejete sklepe,
 • podpisuje sklepe, zapisnike in splošne akte sveta staršev,
 • skrbi za pravilno uporabo in izvajanje določil veljavnih predpisov in tega poslovnika,
 • lahko prisostvuje pri nacionalnem preverjanju znanja učencev,
 • odloča o vseh vprašanjih postopka, poteka in vodenja sej sveta staršev.

Obveznosti namestnika predsednika

14.člen

Opravlja naloge, za katere ga pooblasti predsednik sveta staršev, ga nadomešča in opravlja naloge v času njegove odsotnosti.

Obveznosti članov sveta staršev

15.člen

Pravica člana sveta je, da:

 • predlagajo svetu staršev v sprejem predloge sklepov ter mnenj,
 • podajo svoje mnenje o vseh vprašanjih, predlogih in pobudah, ki so naslovljene na svet staršev,
 • predlagajo točke dnevnega reda in o njih razpravljajo,
 • glasujejo o predlaganih sklepih, mnenjih in predlogih,
 • predlagajo kandidate za predsednika in namestnika predsednika sveta, kandidate za člane delovnih teles ter kandidate za predstavnike v svet šole,
 • uresničujejo druge pravice v skladu s tem poslovnikom.

Dolžnost člana sveta je, da:

 • zastopa v svetu oddelek, katerega predstavnik je,
 • posreduje pobude, želje in predloge staršev učencev oddelka,
 • na roditeljskih sestankih oddelka obvešča starše o sklepih, mnenjih, predlogih in drugih odločitvah sveta,
 • razpravlja o perečih vprašanjih, ki se tičejo učencev in o tem oblikuje mnenje,
 • izpolnjuje druge dolžnosti v skladu s tem poslovnikom.

Poleg zakonsko opredeljenih nalog v 2. členu teh pravil lahko svet staršev še:

 • voli in razrešuje predsednika sveta staršev in njegovega namestnika,
 • imenuje člane delovnih skupin,
 • zagotavlja in oblikuje načine povezovanja staršev v oddelkih s svetom staršev in svetom šole,
 • odloča o sodelovanju sveta staršev z drugimi šolami in organizacijami,
 • sprejema spremembe poslovnika z dvotretjinsko večino vseh članov sveta staršev,
 • razpravlja o perečih vprašanjih, ki se tičejo učencev in o tem oblikuje mnenje.

Svet staršev na začetku šolskega leta lahko sprejme program dela, v katerem natančneje opredeli naloge in usmeritve za delo.

Delovne skupine

16.člen

Svet staršev lahko v dogovoru z vodstvom šole ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte.

Delovne skupine ustanovi svet s sklepom, s katerim določi tudi njihovo delovno področje, naloge in pristojnosti ter število njihovih članov, ki jih hkrati tudi izvoli.

Delovna skupina pripravi predloge, ki jih obravnava oz. sprejme svet staršev.

3. DELOVANJE SVETA STARŠEV

Seje sveta staršev

Redne in izredne seje

17.člen

Svet staršev opravlja naloge iz svoje pristojnosti na sejah. Seje so lahko:

 • redne,
 • izredne in
 • dopisne (korespondenčne).

Redna seja sveta se skliče najmanj dvakrat v šolskem letu.

Izredno sejo skliče predsednik, kadar koli med dvema rednima sejama, ko to zahtevajo okoliščine na zahtevo najmanj polovice članov sveta staršev.

Vabilo za sejo

18.člen

Vabilo s predlogom dnevnega reda ter gradivi, potrebnimi za odločanje, predsednik pošlje vsem članom sveta najmanj 7 dni pred dnevom seje. Predlog dnevnega reda pripravi predsednik sveta.

V vabilu mora navesti tudi osebe, ki so kot nečlani povabljene na sejo sveta. K vabilu mora predložiti potrebna gradiva, ki so predmet obravnave na seji, oz. navesti, kje in kdaj so le-ta dostopna na vpogled.

Vabilo se pošlje tudi nečlanom, katerih navzočnost je potrebna glede na predlagani dnevni red seje.

Dnevni red

19.člen

V predlog dnevnega reda se lahko uvrstijo le točke, ki spadajo pod pristojnost sveta staršev v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, drugimi predpisi in poslovnikom.

Vsak navzoči član sveta staršev lahko na začetku seje predlaga dodatne točke dnevnega reda.

Sklic sej

20.člen

Seje sveta staršev sklicuje in vodi predsednik sveta staršev ali njegov namestnik.

Predlog za sklic seje sveta staršev lahko podajo svet šole, ena tretjina članov sveta staršev, starši na roditeljskem sestanku kateregakoli oddelka, šolski parlament ali ravnateljica.

Sklic seje se opravi tako, da se vabilo s priporočeno poštno pošiljko skupaj z gradivom pošlje vsem članom, v nujnih primerih pa se sklic seje lahko opravi tudi telefonsko ali po drugih sredstvih komuniciranja.

21.člen

Svet staršev je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica članov, medtem ko odločitve sprejema z večino glasov na seji prisotnih članov.

Na seje sveta staršev se praviloma vabi ravnateljico šole in druge osebe.

22.člen

Če je ravnateljica vabljena na sejo sveta staršev, mora dati na vsa postavljena vprašanja, ki se nanašajo na dnevni red, ustni odgovor.

V kolikor so ravnateljici postavljena vprašanja, ki se ne nanašajo na dnevni red, ravnateljica ni dolžna ustno odgovoriti, ampak lahko članom sveta staršev posreduje pisni odgovor najkasneje v roku sedmih dni.

Tudi v primeru, ko postavljeno vprašanje zahteva argumentiran odgovor, utemeljen z materialnimi oz. drugimi dokazili, ravnateljica lahko posreduje članom sveta staršev pisni odgovor najkasneje v roku sedmih dni.

Javnost sej

23.člen

Seje sveta so javne, vendar se jih ne sme snemati, razen če polovica na seji prisotnih članov sveta glasuje drugače. Seje se lahko poleg članov udeležijo tudi povabljene osebe.

Javnost se lahko za čas razprave in glasovanja o posamezni točki dnevnega reda tudi izključi, če je to potrebno zaradi uradnih, poslovnih ali osebnih skrivnosti.

O izključitvi javnosti glede razprave in glasovanja o posamezni točki dnevnega reda odloči predsednik sveta na predlog polovice na seji prisotnih članov sveta.

24.člen

Svet lahko razpravo o posameznem vprašanju prekine in prestavi na naslednjo sejo, če se izkaže, da je za odločanje treba pridobiti nove podatke.

Potek seje

25.člen

Sejo sveta staršev začne sklicatelj, ki ugotovi navzočnost na seji. Seja poteka po dnevnem redu, objavljenem v sklicu seje, ter z morebitnimi dopolnitvami dnevnega reda.

Točke dnevnega reda napoveduje predsednik. K posamezni točki dnevnega reda lahko predlagatelj sklepa poda kratko ustno obrazložitev.

Trajanje posamezne seje sveta staršev je omejena na dve uri. V primeru, da dnevni red v dveh urah ni izčrpan, predsednik sveta staršev da na glasovanje, ali se seja prekine ali nadaljuje. V primeru soglasno izglasovane prekinitve, se določi naslednji termin, ko se seja nadaljuje.

26.člen

Ustni obrazložitvi poročevalca sledi razprava, v kateri sodelujejo udeleženci seje, ki so se priglasili k besedi.

Predsednik lahko zaradi smotrnosti in ekonomičnosti omeji čas za posamezne obrazložitve in razpravo.

27.člen

Udeleženci v razpravi morajo govoriti v okviru vsebine posameznih točk dnevnega reda. Če se razpravljavec oddalji od obravnavane vsebine, ga predsednik opomni.

Predsednik lahko seže razpravljavcu v besedo in mu jo lahko tudi odvzame, če je opazno, da se ne drži točke dnevnega reda in tako skuša ovirati delo sveta staršev.

Odločanje na seji

28.člen

Svet staršev sprejema odločitve z navadno večino, če je prisotna vsaj polovica članov sveta staršev.

29.člen

Predsednik da predlog na glasovanje takoj, ko ugotovi, da pri posamezni točki dnevnega reda ne želi nihče več razpravljati. Na seji se glasuje za vsak sklep posebej.

Pred pričetkom glasovanja o posamezni točki dnevnega reda predsednik objavi vrstni red glasovanja o predlaganih sklepih in njihovo vsebino.

30.člen

Ko predsednik razglasi veljavnost določenega sklepa, sta razprava in sklepanje o tej točki dnevnega reda končana. Če sklep ni bil sprejet v skladu z določili tega poslovnika, se lahko razprava in sklepanje po odločitvi sveta staršev ponovi.

31.člen

Če je k posamezni točki dnevnega reda podanih več različnih predlogov, se odloča o vsakem predlogu posebej, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bili podani predlogi.

Ko je en predlog sprejet, se o drugih predlogih ne odloča več. Svet lahko odloči, da bo o predlogih sklepov, mnenj in predlogov odločal na naslednji seji.

Zapisnik

32.člen

O poteku seje se vodi zapisnik, ki ga piše zapisnikar. Zapisnikarja zagotovi vodstvo šole. Zapisnik podpišeta zapisnikar in predsednik sveta staršev. Zapisnik se praviloma

zapiše v sedmih dneh po sestanku in ga šola posreduje vsem članom sveta staršev in ravnateljici.

Zapisnik seje sveta staršev mora vsebovati najmanj:

 • vrsto seje (redna, izredna),
 • dan, čas začetka in zaključka ter kraj seje,
 • dnevni red seje,
 • udeležbo in sklepčnost seje –v primeru, da se udeležba med sejo spreminja, mora biti le–ta navedena pri vsakem glasovanju,
 • navedbo razpravljavcev ter bistveno vsebino razprave,
 • natančno besedilo predloga sklepa, ki je bil pri posamezni točki dnevnega reda dan na glasovanje,
 • pri vsakem posameznem glasovanju ugotovitev, ali je bil sklep pri tem glasovanju sprejet in
 • podpisa zapisnikarja in predsednika.

Zapisniku je priložen seznam s podpisom prisotnih članov sveta šole.

Dopisna seja (korespondenčna)

33.člen

V primerih, ko to terjajo nepredvidljive okoliščine ali potrebe po takšnem sklicu seje, se lahko seja sveta staršev izvede na korespondenčen način.

Predsednik sveta skupaj s strokovno službo šole oblikuje predlog odločitve tako, da lahko član s povratno informacijo (z elektronsko pošto, pisno, po telefonu ali faxu) sporoči svoje strinjanje ali zavrnitev predloga.

Svet staršev mora sprejete odločitve na korespondenčni seji, zapisniško potrditi na prvi naslednji redni seji.

4.VOLITVE PREDSTAVNIKOV STARŠEV V SVET ŠOLE

Postopek kandidiranja

34.člen

Svet staršev po izteku mandata ali predčasnem prenehanju članstva predstavnikom staršev v svetu šole izvoli ali imenuje nove predstavnike.

Postopek kandidiranja lahko poteka na roditeljskih sestankih, na katerih starši predlagajo svoje predstavnike. Na kandidatno listo se uvrstijo samo predlagani predstavniki staršev.

Kandidate lahko predlagajo tudi člani sveta staršev, ki predhodno dobijo njihovo pisno soglasje. Svet staršev pa lahko predlaga kandidate tudi izmed članov sveta staršev.

Postopek volitev in razrešitev

35.člen

Volitve so praviloma javne, člani sveta staršev pa se lahko odločijo, da bodo volili tajno.

Če se navzoči z večino glasov odločijo za tajno glasovanje, imenujejo tričlansko verifikacijsko komisijo, ki vodi volitve in zapisniško ugotovi izid volitev.

Tajne volitve so enokrožne ter se izvedejo tako, da se voli na posebni glasovnici, na kateri so napisana imena in priimki kandidatov in navodilo, kako se glasuje.

Ne glede na število oddanih glasov so izvoljeni  tisti kandidati, ki prejmejo največ glasov. Če je več kandidatov prejelo enako število glasov, se odloči izbor z žrebom, ki ga izvede predsednik.

36.člen

Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni, toda največ dvakrat zaporedoma.

37.člen

Za postopek razrešitve s funkcije se smiselno uporabljajo določila tega poslovnika glede volitev.

5. KONČNE DOLOČBE

38.člen

O vprašanjih in zadevah načina delovanja sveta staršev, ki niso urejene s tem poslovnikom, lahko odloča svet staršev s posebnim sklepom.

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejemajo po postopku, ki velja za sprejem splošnih aktov šole.

39.člen

Ta poslovnik začne veljati in se uporablja takoj, ko ga s sklepom potrdi in sprejme svet staršev.

Maribor, 12. 2. 2019

Predsednica sveta staršev

mag. Vanja JUS

Najnovejši prispevki

Naše dejavnosti

junij 2024
P T S Č P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
(Skupno 1.026 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost